Lo Staff del Forum dichiara la propria fedeltà al Magistero. Se, per qualche svista o disattenzione, dovessimo incorrere in qualche errore o inesattezza, accettiamo fin da ora, con filiale ubbidienza, quanto la Santa Chiesa giudica e insegna. Le affermazioni dei singoli forumisti non rappresentano in alcun modo la posizione del forum, e quindi dello Staff, che ospita tutti gli interventi non esplicitamente contrari al Regolamento di CR (dalla Magna Charta). O Maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a Te.
Risultati da 1 a 6 di 6

Discussione: Pronunciamenti pontifici e ufficiali sulla lingua latina

 1. #1
  Iscritto L'avatar di InChordisEtOrgano
  Data Registrazione
  Feb 2015
  Località
  Archidioecesis Mediolanensis
  Età
  24
  Messaggi
  459
  Ringraziato
  168

  Post Pronunciamenti pontifici e ufficiali sulla lingua latina

  Come si diceva nella discussione relativa al latino ecclesiastico di uso comune, apro questa pagina per raccogliere i pronunciamenti ufficiali, pontifici o della Santa Sede, sulla lingua latina.
  Laudate Dominum in chordis et organo

 2. #2
  Iscritto L'avatar di InChordisEtOrgano
  Data Registrazione
  Feb 2015
  Località
  Archidioecesis Mediolanensis
  Età
  24
  Messaggi
  459
  Ringraziato
  168

  S. Giovanni XXIII - "Veterum sapientia", Constitutio apostolica

  IOANNES PP. XXIII
  SERVUS SERVORUM DEI
  AD PERPETUAM REI MEMORIAM

  CONSTITUTIO APOSTOLICA

  VETERUM SAPIENTIA

  DE LATINITATIS STVDIO PROVEHENDO


  1. Veterum Sapientia, in Graecorum Romanorumque inclusa litteris, itemque clarissima antiquorum populorum monumenta doctrinae, quasi quaedam praenuntia aurora sunt habenda evangelicae veritatis, quam Filius Dei, gratiae disciplinaeque arbiter et magister, illuminator ac deductor generis humani (1),his nuntiavit in terris. Ecclesiae enim Patres et Doctores, in praestantissimis vetustorum illorum temporum memoriis quandam agnoverunt animorum praeparationem ad supernas suscipiendas divitias, quas Christus Iesus in dispensatione plenitudinis temporum (2) cum mortalibus communicavit; ex quo illud factum esse patet, ut in ordine rerum christianarum instaurato nihil sane perierit, quod verum, et iustum, et nobile, denique pulchrum ante acta saecula peperissent.
  2. Quam ob rem Ecclesia sancta eius modi sapientiae documenta, et in primis Graecam Latinamque linguas, sapientiae ipsius auream quasi vestem, summo quidem honore coluit: atque etiam venerandos sermones alios, qui in orientis plagis floruerunt, quippe cum ad humani generis profectum et ad mores conformandos haud parum valerent, in usum recepit; iidemque sive in religiosis caerimoniis sive in Sacrarum Scripturarum interpretatione adhibiti, usque ad praesens tempus in quibusdam regionibus, perinde ac vivacis antiquitatis numquam intermissae voces, viguerunt.
  3. Quarum in varietate linguarum ea profecto eminet, quae primum in Latii finibus exorta, deinde postea mirum quantum ad christianum nomen in occidentis regiones disseminandum profecit. Siquidem non sine divino consilio illud evenit, ut qui sermo amplissimam gentium consortionem sub Romani Imperii auctoritate saecula plurima sociavisset, is et proprius Apostolicae Sedis evaderet (3) et, posteritati servatus, christianos Europae populos alios cum aliis arto unitatis vinculo coniungeret.
  Suae enim sponte naturae lingua Latina ad provehendum apud populos quoslibet omnem humanitatis cultum est peraccommodata: cum invidiam non commoveat, singulis gentibus se aequabilem praestet, nullius partibus faveat, omnibus postremo sit grata et amica. Neque hoc neglegatur oportet, in sermone Latino nobilem inesse conformationem et proprietatem; siquidem loquendi genus pressum, locuples, numerosum, maiestatis plenum et dignitatis (4) habet, quod unice et perspicuitati conducit et gravitati.
  4. His de causis Apostolica Sedes nullo non tempore linguam Latinam studiose asservandam curavit eamque dignam existimavit qua tamquαm magnifica caelestis doctrinae sanctissimarumque legum veste (5)uteretur ipsa in sui exercitatione magisterii, eademque uterentur sacrorum administri. Hi namque ecclesiastici viri, ubicumque sunt gentium, Romanorum sermone adhibito, quae sunt Sanctae Sedis promptius comperire possunt, atque cum ipsa et inter se expeditius habere commercium.
  Eam igitur, adeo cum vita Ecclesiae conexam, scientia et usu habere perceptam, non tam humanitatis et litterarum, quam religionis interest (6),quemadmodum Decessor Noster imm. mem. Pius XI monuit, qui, rem ratione et via persecutus, tres demonstravit huius linguae dotes, cum Ecclesiae natura mire congruentes: Etenim Ecclesia, ut quae et nationes omnes complexu suo contineat, et usque ad consummationem saeculorum sit permansura..., sermonem suapte natura requirit universalem, immutabilem, non vulgarem (7).
  5. Nam cum ad Ecclesiam Romanam necesse sit omnem convenire ecclesiam (8),cumque Summi Pontifices potestatem habeantvere episcopalem, ordinariam et immediatam tum in omnes et singulas Ecclesias, tum in omnes et singulos pastores et fideles (9)cuiusvis ritus, cuiusvis gentis, cuiusvis linguae, consentaneum omnino videtur ut mutui commercii instrumentum universale sit et aequabile, maxime inter Apostolicam Sedem et Ecclesias, quae eodem ritu Latino utuntur. Itaque tum Romani Pontifices, si quid catholicas gentes docere volunt, tum Romanae Curiae Consilia, si qua negotia expediunt, si qua decreta conficiunt, ad universitatem fidelium spectantia, semper linguam Latinam haud secus usurpant, ac si materna vox ab innumeris gentibus accepta ea sit.
  6. Neque solum universalis, sed etiam immutabilis lingua ab Ecclesia adhibita sit oportet. Si enim catholicae Ecclesiae veritates traderentur vel nonnullis vel multis ex mutabilibus linguis recentioribus, quarum nulla ceteris auctoritate praestaret, sane ex eo consequeretur, ut hinc earum vis neque satis significanter neque satis dilucide, qua varietate eae sunt, omnibus pateret; ut illinc nulla communis stabilisque norma haberetur, ad quam ceterarum sensus esset expendendus. Re quidem ipsa, lingua Latina, iamdiu adversus varietates tuta, quas cotidiana populi consuetudo in vocabulorum notionem inducere solet, fixa quidem censenda est et immobilis; cum novae quorundam verborum Latinorum significationes, quas christianarum doctrinarum progressio, explanatio, defensio postulaverunt, iamdudum firmae eae sint rataeque.
  7. Cum denique catholica Ecclesia, utpote a Christo Domino condita, inter omnes humanas societates longe dignitate praestet, profecto decet eam lingua uti non vulgari, sed nobilitatis et maiestatis plena.
  8. Praetereaque lingua Latina, quam dicere catholicam vere possumus (10),utpote quae sit Apostolicae Sedis, omnium Ecclesiarum matris et magistrae, perpetuo usu consecrata, putanda est et thesaurus ... incomparandae praestantiae (11),et quaedam quasi ianua, qua aditus omnibus patet ad ipsas christianas veritates antiquitus acceptas et ecclesiasticae doctrinae monumenta interpretanda (12); et vinculum denique peridoneum, quo praesens Ecclesiae aetas cum superioribus cumque futuris mirifice continetur.
  9. Neque vero cuique in dubio esse potest, quin sive Romanorum sermoni sive honestis litteris ea vis insit, quae ad tenera adulescentium ingenia erudienda et conformanda perquam apposita ducatur, quippe qua tum praecipuae mentis animique facultates exerceantur, maturescant, perficiantur; tum mentis sollertia acuatur iudicandique potestas; tum puerilis intellegentia aptius constituatur ad omnia recte complectenda et aestimanda; tum postremo summa ratione sive cogitare sive loqui discatur.
  10. Quibus ex reputatis rebus sane intellegitur cur saepe et multum Romani Pontifices non solum linguae Latinae momentum praestantiamque in tanta laude posuerint, sed etiam studium et usum sacris utriusque cleri administris praeceperint, periculis denuntiatis ex eius neglegentia manantibus.
  Iisdem igitur adducti causis gravissimis, quibus Decessores Nostri et Synodi Provinciales (13), Nos quoque firma voluntate enitimur, ut huius linguae, in suam dignitatem restitutae, studium cultusque etiam atque etiam provehatur. Cum enim nostris temporibus sermonis Romani usus multis locis in controversiam coeptus sit vocari, atque adeo plurimi quid Apostolica Sedes hac de re sentiat exquirant, in animum propterea induximus, opportunis normis gravi hoc documento editis, cavere ut vetus et numquam intermissa linguae Latinae retineatur consuetudo, et, sicubi prope exoleverit, plane redintegretur.
  Ceterum qui sit Nobismetipsis hac de re sensus, satis aperte, ut Nobis videtur, declaravimus, cum haec verba ad claros Latinitatis studiosos fecimus: Pro dolor, sunt sat multi, qui mira progressione artium abnormiter capti, Latinitatis studia et alias id genus disciplinas repellere vel coërcere sibi sumant... Hac ipsa impellente necessitate, contrarium prosequendum iter esse putamus. Cum prorsus in animo id insideat, quod magis natura et dignitate hominis dignum sit, ardentius acquirendum est id, quod animum colat et ornet, ne miseri mortales similiter ac eae, quas fabricantur, machinae, algidi, duri et amoris expertes exsistant (14).
  11. Quibus perspectis atque cogitate perpensis rebus, certa Nostri muneris conscientia et auctoritate haec, quae sequuntur, statuimus atque praecipimus.
  § 1. Sacrorum Antistites et Ordinum Religiosorum Summi Magistri parem dent operam, ut vel in suis Seminariis vel in suis Scholis, in quibus adulescentes ad sacerdotium instituantur hac in re Apostolicae Sedis voluntati studiose obsequantur omnes, et hisce Nostris praescriptionibus diligentissime pareant.
  § 2. Paterna iidem sollicitudine caveant, ne qui e sua dicione, novarum rerum studiosi, contra linguam Latinam sive in altioribus sacris disciplinis tradendis sive in sacris habendis ritibus usurpandam scribant, neve praeiudicata opinione Apostolicae Sedis voluntatem hac in re extenuent vel perperam interpretentur.
  § 3. Quemadmodum sive Codicis Iuris Canonici (can. 1364) sive Decessorum Nostrorum praeceptis statuitur, sacrorum alumni, antequam studia proprie ecclesiastica inchoent, a peritissimis magistris apta via ac ratione congruoque temporis spatio lingua Latina accuratissime imbuantur, hanc etiam ob causam, ne deinde, cum ad maiores disciplinas accesserint... fiat ut prae sermonis inscitia plenam doctrinarum intellegentiam assequi non possint, nedum se exercere scholasticis illis disputationibus, quibus egregie iuvenum acuuntur ingenia ad defensionem veritatis (15). Quod ad eos quoque pertinere volumus,qui natu maiores ad sacra capessenda munia divinitus vocati, humanitatis studiis vel nullam vel nimis tenuem tradiderunt operam. Nemini enim faciendus est aditus ad philosophicas vel theologicas disciplinas tractandas, nisi plane perfecteque hac lingua eruditus sit, eiusque sit usu praeditus.
  § 4. Sicubi autem, ob assimulatam studiorum rationem in publicis civitatis scholis obtinentem, de linguae Latinae cultu aliquatenus detractum sit, cum germanae firmaeque doctrinae detrimento, ibi tralaticium huius linguae tradendae ordinem redintegrari omnino censemus; cum persuasum cuique esse debeat, hac etiam in re, sacrorum alumnorum institutionis rationem religiose esse tuendam, non tantum ad disciplinarum numerum et genera, sed etiam ad earum docendarum temporis spatia quod attinet. Quodsi, vel temporum vel locorum postulante cursu, ex necessitate aliae sint ad communes adiciendae disciplinae, tunc ea de causa aut studiorum porrigatur curriculum, aut disciplinae eaedem in breve cogantur, aut denique earum studium ad aliud reiciatur tempus.
  § 5. Maiores sacraeque disciplinae, quemadmodum est saepius praescriptum, tradendae sunt lingua Latina; quae ut plurium saeculorum usu cognitum habemus, aptissima existimatur ad difficillimas subtilissimasque rerum formas et notiones valde commode et perspicue explicandas (16); cum superquam quod propriis ea certisque vocabulis iampridem aucta sit, ad integritatem catholicae fidei tuendam accommodatis, etiam ad inanem loquacitatem recidendam sit non mediocriter habilis. Quocirca qui sive in maximis Athenaeis, sive in Seminariis has profitentur disciplinas, et Latine loqui tenentur, et libros, scholarum usui destinatos, lingua Latina scriptos adhibere. Qui si ad hisce Sanctae Sedis praescriptionibus parendum, prae linguae Latinae ignoratione, expediti ipsi non sint, in eorum locum doctores ad hoc idonei gradatim sufficiantur. Difficultates vero, si quae vel ab alumnis vel a professoribus afferantur, hinc Antistitum et Moderatorum constantia, hinc bono doctorum animo eae vincantur necesse est.
  § 6. Quoniam lingua Latina est lingua Ecclesiae viva, ad cotidie succrescentes sermonis necessitates comparanda, atque adeo novis iisque aptis et congruis ditanda vocabulis, ratione quidem aequabili, universali et cum veteris linguae Latinae ingenio consentanea - quam scilicet rationem et Sancti Patres et optimi scriptores, quos scholasticos vocant, secuti sunt - mandamus propterea S. Consilio Seminariis Studiorumque Universitatibus praeposito, ut Academicum Latinitatis Institutum condendum curet. Huic Instituto, in quo corpus Doctorum confletur oportet, linguis Latina et Graeca peritorum, ex variisque terrarum orbis partibus arcessitorum, illud praecipue erit propositum, ut - haud secus atque singularum civitatum Academiae, suae cuiusque nationis linguae provehendae constitutae - simul prospiciat congruenti linguae Latinae progressioni, lexico Latino, si opus sit, additis verbis cum eius indole et colore proprio convenientibus; simul scholas habeat deuniversa cuiusvis aetatis Latinitate, cum primis de christiana. In quibus scholis ad pleniorem linguae Latinae scientiam, ad eius usum, ad genus scribendi proprium et elegans ii informabuntur, qui vel ad linguam Latinam in Seminariis et Collegiis ecclesiasticis docendam, vel ad decreta et iudicia scribenda, vel ad epistolarum commercium exercendum in Consiliis Sanctae Sedis, in Curiis dioecesium, in Officiis Religiosorum Ordinum destinantur.
  § 7. Cum autem lingua Latina sit cum Graeca quam maxime coniuncta et suae conformatione naturae et scriptorum pondere antiquitus traditorum, ad eam idcirco, ut saepe numero Decessores Nostri praeceperunt, necesse est qui futuri sunt sacrorum administri iam ab inferioris et medii ordinis scholis instituantur; ut nempe, cum altioribus disciplinis operam dabunt, ac praesertim sit aut de Sacris Scripturis aut de sacra theologia academicos gradus appetent, sit ipsis facultas, non modo fontes Graecos philosophiae scholasticae, quam appellant, sed ipsos Sacrarum Scripturarum, Liturgiae, Ss. Patrum Graecorum primiformes codices adeundi probeque intellegendi(17).
  § 8. Eidem praeterea Sacro Consilio mandamus, ut linguae Latinae docendae rationem, ab omnibus diligentissime servandam, paret, quam qui sequantur eiusdem sermonis iustam cognitionem et usum capiant. Huismodi rationem, si res postulaverit, poterunt quidem Ordinariorum coetus aliter digerere, sed eius numquam immutare vel minuere naturam. Verumtamen iidem Ordinarii consilia sua, nisi fuerint a Sacra Congregatione cognita et probata, ne sibi sumant efficere.
  12. Extremum quae hac Nostra Constitutione statuimus, decrevimus, ediximus, mandavimus, rata ea omnia et firma consistere et permanere auctoritate Nostra Apostolica volumus et iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus, etiam peculiari mentione dignis.
  Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXII mensis Februarii, Cathedrae S. Petri Ap. sacro, anno MDCCCCLXII, Pontificatus Nostri quarto.

  IOANNES PP. XXIII

  (1) Tertull., Apol. 21; Migne, PL 1, 394.
  (2) Eph.1, 10.
  - Textus editus in AAS 54(1962) 129-35; et in L'Oss. Rom. 24 Febbr. 1962, p. 1-2.
  (3) Epist. S. Congr. Stud. Vehementer sane, ad Ep. universos, 1 Iul. 1908: Ench. Cler., N. 820. Cfr etiam Epist. Ap. Pii XI,Unigenitus Dei Filius, 19 Mar. 1924: A.A.S. 16 (1924), 141.
  (4) Pius XI, Epist. Ap. Offιciorum omnium, 1 Aug. 1922: A.A.S. 14 (1922), 452-453.
  (5) Pius XI, Motu Proprio Litterarum latinarum, 20 Oct. 1924: A.A.S. 16 (1924), 417.
  (6) Pius XI, Epist. Ap. Offιciorum omnium, 1 Aug. 1922: A.A.S. 14 (1922) 452.
  (7) Ibidem.
  (8) S. Iren., Adv. Haer. 3, 3, 2; Migne, PG 7, 848.
  (9) Cfr C. I. C., can. 218, § 2.
  (10) Cfr Pius XI, Epist. Ap. Offιciorum omnium, 1 Aug. 1922: A.A.S. 14(1922), 453.
  (11) Pius XII, Alloc. Magis quam,23 Nov. 1951: A.A.S. 43(1951) 737.
  (12) LEOXIII, Epist. Encycl. Depuis le jour,8 Sept. 1899: Acta Leonis XIII 19 (1899) 166.
  (13) Cfr Collectio Lacensis, praesertim: vol. III, 1918s. (Conc. Prov. Westmonasteriense, a. 1859); vol. IV, 29 (Conc. Prov. Parisiense, a. 1849); vol. IV, 149, 153 (Conc. Prov. Rhemense, a. 1849); vol. IV, 359, 361 (Conc. Prov. Avenionense, a. 1849); vol. IV, 394, 396 (Conc. Prov. Burdigalense, a. 1850); vol. V, 61 (Conc. Strigoniense, a. 1858); vol. V, 664 (Conc. Prov. Colocense, a. 1863) ; vol. VI, 619 (Synod. Vicariatus Suchnensis, a. 1803).
  (14) Ad Conventum internat.
  « Ciceronianis Studiis provehendis », 7 Sept. 1959; in Discorsi Messaggi Colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII, I, pp. 234-235; cfr etiam Alloc. ad cives dioecesis Placentinae Romam peregrinantes habita, 15 Apr. 1959: L'Osservatore Romano, 16 apr. 1959; Epist. Pater misericordiarum, 22 Aug. 1961: A.A.S. 53 (1961), 677; Alloc. in sollemni auspicatione Collegii Insularum Philippinarum de Urbe habita, 7 Oct. 1961: L'Osservatore Romano, 9-10 Oct. 1961 Epist.Iucunda laudatio, 8 Dec. 1961: A.A.S. 53 (1961), 812.
  (15) Pius XI, Epist. Ap. Offιciorum omnium, 1 Aug. 1922: A.A.S. 14 (1922), 453.(16) Epist. S. C. Studiorum, Vehementer sane, 1 Iul. 1908: Ench. Cler., n. 821.(17) Leo XII, Litt. Encycl. Providentissimus Deus, 18 Nov. 1893: Acta Leonis XIII, 13 (1893), 342; Epist. Plane quidem intelligis, 20Maii 1885, Acta,5, 63-64; Pius XII, Alloc. Magis quam, 23 Sept. 1951: A.A.S. 43 (1951), 737.

  (dal sito della Santa Sede)
  Laudate Dominum in chordis et organo

 3. #3
  Iscritto L'avatar di InChordisEtOrgano
  Data Registrazione
  Feb 2015
  Località
  Archidioecesis Mediolanensis
  Età
  24
  Messaggi
  459
  Ringraziato
  168

  B. Paolo VI - "Studia latinitatis", Motu Propro

  PAOLO VI

  LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO

  STUDIA LATINITATIS

  ISTITUZIONE DEL PONTIFICIO ISTITUTO SUPERIORE DI LATINITÀ


  È sempre stata ferma persuasione dei Sommi Pontefici che lo studio della lingua latina e delle lingue antiche sia indissolubilmente congiunto con la istruzione e formazione dei giovani avviati al sacerdozio e su tale argomento essi hanno pubblicato importanti e gravi documenti così in passato come ai giorni nostri. Noi stessi, nella recente Lettera Apostolica Summi Dei Verbum, abbiamo ammonito: Del patrimonio culturale, di cui occorre siano in possesso i giovani chierici, fa parte, indubbiamente, una notevole conoscenza delle varie lingue, ma, in modo particolare, della latina, specialmente per i sacerdoti di rito latino (Lett. Ap. Summi Dei Verbum: AAS 55 (1963), p. 993).
  Ma fra gli ultimi documenti che la Sede Apostolica ha emanato in materia, occupa certamente il posto di maggior rilievo la Costituzione Apostolica Veterum sapientia, che il Nostro Predecessore di f.m. Giovanni XXIII ha promulgato precisamente due anni or sono (Cost. Ap.Veterum Sapientia: AAS 54 (1962), pp. 129-135). Infatti, essa raccoglie e propone in bella sintesi le varie testimonianze con le quali i Sommi Pastori della Chiesa, avendo di mira il vantaggio della causa cattolica, sono venuti via via ad esaltare i pregi della lingua Latina, nonché la singolare importanza che le letterature antiche, la Greca e la Romana, debbono avere nella buona preparazione intellettuale del clero, precisamente in considerazione delle particolari esigenze dei suoi compiti ministeriali. A questi richiami seguono ben precise disposizioni, intese appunto a promuovere, con la cura e diligenza dovute, l'insegnamento di dette lingue nei Seminari e nei collegi dei Religiosi. Tra queste prescrizioni emerge poi, come cardine e fondamento di tutta la Costituzione, il comando impartito alla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi di provvedere alla fondazione di un Istituto Universitario di Latinità.
  Tutti sono d'accordo nel riconoscere l'opportunità di queste prescrizioni, fondate del resto nella stessa realtà delle cose e imposte dalla esperienza. E, invero, gli ecc.mi Vescovi e i Superiori Maggiori dei religiosi, destinatari della Costituzione Apostolica, accolsero con piena adesione le gravi considerazioni riguardanti l'importanza da attribuirsi all'insegnamento della lingua Latina nella formazione della gioventù ecclesiastica, anche se non mancarono coloro i quali fecero notare che non sarebbe stato per essi facile eseguirne in breve tempo le prescrizioni, a causa soprattutto della indisponibilità di maestri all'altezza dei compiti loro assegnati.
  È infatti evidente, per chi esamina le cose con la dovuta saggezza e responsabilità, che nulla vi è di più necessario, per far ben apprendere ai nostri giovani le lingue antiche, che l'opera di valenti maestri: d'insegnanti, cioè, che, per profondità di dottrina, per dominio della lingua e convenienti doti pedagogiche, sappiano impartire un insegnamento tanto efficace e proficuo quanto dilettevole, sì che i loro alunni diventino capaci di ritrasmetterlo un giorno con pari frutto. Vero e bello, quanto sapiente, è il detto di sant'Ambrogio: Il primo stimolo dell'apprendimento è costituito dalla nobiltà del maestro (Sant'AMBROGIO, De Virginibus, 2, 2, 7).
  Pertanto, se fanno difetto, bisogna prepararli, pur con grandi sacrifici, gli abili maestri dei nostri seminari, anche minori, ben dipendendo spesso gli ulteriori progressi nel sapere dalla serietà delle prime scuole. Per questa ragione bisogna compiere ogni sforzo per avere insegnanti qualificati, non improvvisati; capaci di interessare vivamente gli alunni, e, quindi, colti; per lungo studio in possesso di un metodo razionale, non soltanto empirico e mnemonico: stolta sarebbe la presunzione che per insegnare il Latino ai giovanetti basti al maestro conoscerlo un poco più. È dunque desiderabile che si faccia tutto il possibile, affinché coloro i quali sono destinati a una mansione di così grande responsabilità, ricevano una istruzione superiore in Istituti universitari, nei quali essi possano nello stesso tempo apprendere da professori di grande valore una maggiore e più solida scienza delle antiche lingue e, parimenti, l'arte d'insegnarle agli altri.
  Ben a ragione, dunque, il Nostro Predecessore di f.m. Giovanni XXIII, nella citata Costituzione Apostolica, dava mandato alla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, di provvedere alla fondazione in Roma di un Pontificio Istituto di Latinità, cui fosse affidato il compito di istruire un eletto stuolo di sacerdoti, i quali, sia per la solida conoscenza di tutta la Latinità, sia per l'esercizio assiduo e metodico dello scrivere Latino, siano in grado di dedicarsi al nobile ufficio di insegnarlo nei Seminari e nei Collegi ecclesiastici, o di praticarlo, secondo le migliori tradizioni, presso i vari Dicasteri della Santa Sede, nelle Curie diocesane e in quelle dei Religiosi (Cost. Ap. Veterum Sapientia: AAS 54 (1962), n. 6).
  Considerata dunque la somma convenienza per questa Sede Apostolica, che si costituisca in Roma un Istituto superiore, il quale, accanto e a giusto complemento degli altri Atenei che illustrano per vari titoli quest'alma Città, assicuri lo studio della lingua Latina nel modo più completo e perfetto, noi, accettando con animo grato la bella e spaziosa sede che la Società salesiana, pur con non lievi sacrifici, ci ha offerto per questo nobile scopo, di motu proprio e in forza della nostra autorità apostolica, decretiamo:
  I. In esecuzione della Costituzione Apostolica Veterum Sapientia del Nostro Predecessore Giovanni XXIII, fondiamo ed erigiamo presso il Pontificio Ateneo Salesiano il Pontificio Istituto Superiore di Latinità, disponendo che esso inizi i corsi accademici il più presto possibile.
  II. L'Istituto dipenderà dalla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, non solo per la generale vigilanza che essa esercita in materia a norma del c. 256 del CIC, ma anche in forza di uno speciale vincolo di diretto patronato, affinché il detto Istituto possa servire alla Sede Apostolica in tutto ciò che riguarda l'efficace incremento della lingua latina nella Chiesa.
  III. Pertanto, Gran Cancelliere ne sarà il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi. E poiché la Società salesiana si è assunta l'obbligo di promuovere la prosperità dell'Istituto, al Gran Cancelliere presteranno la loro collaborazione il Rettor Maggiore «pro tempore» della stessa Congregazione Salesiana in qualità di vice Gran Cancelliere, nonché il Rettore Magnifico del Pontificio Ateneo Salesiano.
  IV. Il governo immediato e ordinario dell'Istituto sarà affidato a un Preside, scelto e nominato, con la Nostra approvazione, dalla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi. Egli, assistito dal Consiglio accademico per quanto riguarda gli affari più importanti, terrà stretti contatti con il medesimo Sacro Dicastero per tutto ciò che concerne fattività e le iniziative dell'Istituto.
  V. L'Istituto dovrà disporre di un congruo numero di docenti di chiara fama e prestigio culturale, profondamente versati nelle rispettive discipline. Essi verranno scelti tra il clero secolare e religioso e il laicato di tutti i paesi. La loro nomina sarà riservata alla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.
  VI. L'insegnamento dovrà comprendere un numero adeguato di discipline principali e ausiliarie, atte ad introdurre gli alunni profondamente e attraverso una metodologia scientificamente accreditata, nella migliore conoscenza dell'antica e più recente Latinità. Detto insegnamento sarà accompagnato e sostenuto da un continuo esercizio dello scrivere Latino, affinché gli alunni, non solo abbiano a possedere una solida conoscenza della lingua Latina, ma riescano anche a scriverla in modo spedito, con purezza ed eleganza.
  VII. Nel novero delle discipline si dovrà dare la giusta considerazione all'insegnamento della lingua Greca, la cui conoscenza è a ragione ritenuta indispensabile per la formazione di un buon latinista, essendo la lingua Latina assai congiunta alla Greca, sia che dell'una o dell'altra si consideri l'intima struttura, sia che si valuti l'importanza dell'influsso esercitato da questa su quella lungo i secoli.
  VIII. Il corso completo degli studi sarà di quattro anni: chi avrà compiuto lodevolmente il primo biennio conseguirà il Baccellierato, dopo il terzo anno la Licenza, la Laurea dopo il quarto. Ma per il conseguimento di questi gradi accademici sarà necessario aver superato gli esami di tutte le materie prescritte, nonché l'aver eseguito le esercitazioni scritte, secondo l'ordinamento da stabilirsi accuratamente nei programmi di studio.
  IX. Onde soddisfare particolari esigenze dell'alunnato, il piano generale degli studi dovrà essere disposto in modo che, oltre al corso completo per la Laurea, abbiano a prevedersi corsi più brevi destinati al conseguimento di speciali diplomi sia in lettere latine che in lettere Greche.
  X. Il Pontificio Istituto di alta Latinità avrà carattere internazionale e sarà aperto agli alunni del clero secolare e religioso, e ai laici. Raccomandiamo vivamente ai Vescovi e ai Superiori degli Ordini e Congregazioni religiose perché provvedano ad inviarvi, soprattutto se giovani, i professori dei loro Seminari e Collegi, affinché possano perfezionarsi nello studio delle lettere cui sono applicati.
  XI. Disponiamo che gli alunni migliori per diligenza, applicazione e profitto abbiano a fruire di facilitazioni e benefici nel sostenere le spese dei loro studi. A tal fine raccomandiamo la costituzione di borse di studio, nonché la creazione di fondi atti a promuovere il progresso e le iniziative culturali e scientifiche dell'Istituto. L'amministrazione di dette borse e fondi verrà disciplinata da un apposito regolamento da approvarsi dalla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, e posta sotto la sua vigilanza.
  XII. L'Istituto provvederà alla pubblicazione delle opere e atti di scrittori appartenenti a tutta la Latinità e prenderà tutte le deliberazioni e favorirà le iniziative orientate alla conoscenza e alla pratica della lingua Latina.
  XIII. Diamo infine mandato alla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi di preparare, sulla scorta delle presenti disposizioni, opportuni statuti. In essi, considerati la natura e gli scopi dell'Istituto, si dovrà contemplare partitamente le norme riguardanti sia il suo buon funzionamento disciplinare e scientifico, sia la condizione dei moderatori e professori. Un'attenzione particolare si consacrerà all'approntamento dei programmi di studio e agli aspetti pedagogico -didattici dell'insegnamento.
  Tutto quanto in questo documento, promulgato di motu proprio, è stato da Noi decretato, ordiniamo che resti definitivamente fermo e sancito, nonostante qualsiasi cosa in contrario.
  Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 22 del mese di febbraio, sacro alla memoria della Cattedra di San Pietro, l'anno del Signore 1964, primo del Nostro Pontificato.
  PAOLO PP. VI


  ​(dal sito della Santa Sede)
  Laudate Dominum in chordis et organo

 4. #4
  Iscritto L'avatar di InChordisEtOrgano
  Data Registrazione
  Feb 2015
  Località
  Archidioecesis Mediolanensis
  Età
  24
  Messaggi
  459
  Ringraziato
  168

  Benedetto XVI - "Latina lingua", Lettera apostolica in forma di Motu proprio

  BENEDICTUS PP. XVI

  LITTERAE APOSTOLICAE
  MOTU PROPRIO DATAE

  LATINA LINGUA

  De Pontificia Academia Latinitatis condenda

  1. Latina Lingua permagni ab Ecclesia Catholica Romanisque Pontificibus usque est aestimata, quandoquidem ipsorum propria habita est lingua, qui eandem cognoscendam et diffundendam assidue curaverunt, cum Evangelii nuntium in universum orbem transmittere valeret, quemadmodum in Constitutione Apostolica Veterum sapientia Decessor Noster beatus Ioannes XXIII iure meritoque edixit.
  Enimvero inde a Pentecoste omnibus hominum linguis locuta et precata est Ecclesia. Attamen christianae communitates primorum saeculorum linguam Graecam Latinamque affatim usurpaverunt, cum illis locis in quibus morabantur universalia essent communicationis instrumenta, quorum ope Christi Verbi novitas hereditati obviam ivit Romani et Hellenistici cultus.
  Romano Imperio occidentali exstincto, Romana Ecclesia non modo lingua Latina uti perrexit, verum etiam quodammodo custos eiusdem et fautrix fuit, sive in Theologiae ac Liturgiae, sive in institutionis et scientiae transmittendae provincia.
  2. Nostris quoque temporibus Latinae linguae et cultus cognitio perquam est necessaria ad fontes vestigandos ex quibus complures disciplinae ceteroqui hauriunt, exempli gratia Theologia, Liturgia, Patrologia et Ius Canonicum, quemadmodum Concilium Oecumenicum Vaticanum II docet (cfr Decretum de Institutione sacerdotali, Optatam totius, 13). In hac praeterea lingua, ut universalis Ecclesiae natura pateat, typica forma sunt scripti liturgici libri Romani Ritus, praestantiora Magisterii pontificii Documenta necnon sollemniora Romanorum Pontificum officialia Acta.
  3. In hodierno tamen cultu, humanarum litterarum extenuatis studiis, periculum adest levioris linguae Latinae cognitionis, quae in curriculis philosophicis theologicisque futurorum presbyterorum quoque animadvertitur. Sed contra, in nostro ipso orbe, in quo scientia ac technologia praecipuum obtinent locum, renovatum culturae et linguae Latinae studium invenitur, non illis in Continentibus dumtaxat quae proprias culturales radices in patrimonio Graeco et Romano habent. Id diligentius est animadvertendum eo quod non modo academiarum provincia et institutionum implicatur, sed ad iuvenes inquisitoresque etiam attinet, qui ex diversissimis Nationibus et traditionibus proveniunt.
  4. Quapropter necessitas instare videtur ut linguae Latinae altius cognoscendae eiusque congruenter utendae fulciatur cura, sive in ecclesiali sive in patentiore cultus campo. Ut hic nisus extollatur et evulgetur, consentaneum prorsus est docendi rationes adhibere aptas ad novas condiciones et provehere item necessitudines inter Academicas institutiones et inquisitores, ut copiosum ac multiforme Latini cultus patrimonium efferatur.
  Ad haec proposita assequenda, Decessorum Nostrorum semitas calcantes, hasce per Litteras Apostolicas Motu Proprio datas hodie Pontificiam Academiam Latinitatis condimus, quae Pontificio Consilio de Cultura erit obnoxia. Eam regit Praeses, quem Secretarius iuvat et ii a Nobis nominantur, dum Consilium Academicum illis auxilium fert. Opus Fundatum Latinitas, quod Pauli PP. VI chirographoRomani Sermonis die XXX mensis Iunii anno MCMLXXVI est constitutum, exstinguitur.
  Decernimus ut hae Litterae Apostolicae Motu Proprio datae, quibus ad experimentum in quinquennium adnexum Statutum comprobamus, per editionem in actis diurnis “L’Osservatore Romano” evulgentur.
  Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die X mensis Novembris, in memoria Sancti Leonis Magni Papae, anno MMXII, Pontificatus Nostri octavo.

  BENEDICTUS PP. XVI

  (dal sito della Santa Sede)
  Ultima modifica di InChordisEtOrgano; 29-05-2015 alle 21:23
  Laudate Dominum in chordis et organo

 5. #5
  Iscritto L'avatar di InChordisEtOrgano
  Data Registrazione
  Feb 2015
  Località
  Archidioecesis Mediolanensis
  Età
  24
  Messaggi
  459
  Ringraziato
  168

  Pontificia Academia Latinitatis

  Sito della Pontificia Academia Latinitatis

  e suo statuto (appendice alla Lettera Apostolica Latina Lingua di Benedetto XVI):

  Pontificiae Academiae Latinitatis Statutum

  Art. I
  Pontificia Academia Latinitatis conditur, cuius sedes in Statu Civitatis Vaticanae locatur, quae linguam Latinam et cultum promoveat extollatque. Academia cum Pontificio Consilio de Cultura copulatur, cui est obnoxia.


  Art. II
  § 1. Haec sunt Academiae proposita:
  a) ut linguae litterarumque Latinarum, quae ad classicos, Christianos, mediaevales, humanisticos et recentissimos pertinent auctores, cognitionem iuvet studiumque provehat, praesertim apud catholica instituta, in quibus vel Seminarii tirones vel presbyteri instituuntur atque erudiuntur.
  b) Ut provehat diversis in provinciis Latinae linguae usum, sive scribendo sive loquendo.
  § 2. Ut haec proposita consequatur, Academia studet:
  a) scripta, conventus, studiorum congressiones, scaenica opera curare;
  b) curricula, seminaria aliaque educationis incepta procurare, etiam iunctis viribus cum Pontificio Instituto Altioris Latinitatis;
  c) hodierna quoque communicationis instrumenta in discipulis instituendis adhibere, ut sermonem Latinum perdiscant.
  d) expositiones, exhibitiones et certamina apparare;
  e) alia agere ac suscipere ad hoc Institutionis propositum assequendum.


  Art. III
  Pontificia Academia Latinitatis Praesidem, Secretarium, Consilium Academicum ac Sodales, qui Academici quoque nuncupantur, complectitur.


  Art. IV
  § 1. Academiae Praeses a Summo Pontifice in quinquennium nominatur. Praesidis mandatum in alterum quinquennium renovari potest.
  § 2. Ad Praesidem spectat:
  a) iure Academiae, etiam coram quavis iudiciali administrativaque auctoritate, sive canonica sive civili, partes agere;
  b) Consilium Academicum et Sodalium Congressionem convocare eisque praesidere;
  c) Congressionibus Coordinationis Academiarum Pontificiarum Sodalis loco interesse atque cum Pontificio Consilio de Cultura necessitudinem persequi;
  d) Academiae rebus agendis praeesse;
  e) ordinariae administrationi, Secretario opem ferente, atque extraordinariae administrationi, suffragante Consilio Academico necnon Pontificio Consilio de Cultura, consulere.


  Art. V
  § 1. In quinquennium a Summo Pontifice nominatur Secretarius, qui in alterum quinquennium confirmari potest.
  § 2. Praeses, si forte absit vel impediatur, Secretarium delegat, ut ipsius vice fungatur.


  Art. VI
  § 1. Consilium Academicum constituunt Praeses, Secretarius et quinque Consiliarii. Consiliarii autem a coetu Academicorum in quinquennium eliguntur, qui confirmari possunt.
  § 2. Consilium Academicum, cui Academiae Praeses praeficitur, de maioris ponderis quaestionibus, ad Academiam attinentibus, decernit. Ipsum Rerum agendarum ordinem comprobat, quae a Coetu Sodalium tractanda erunt, qui saltem semel in anno est convocandus. Consilium a Praeside convocatur semel in anno atque quotiescumque porro id saltem tres Consiliarii requirunt.


  Art. VII
  Praeses, suffragante Consilio, Archivarium, qui Bibliothecarii partes quoque agit, atque Thesaurarium nominare potest.


  Art. VIII
  § 1. Academiam constituunt Sodales Ordinarii, qui numerum quinquaginta non excedunt et Academici vocantur, quique studiosi sunt cultoresque linguae ac litterarum Latinarum. Ii a Secretario Status nominantur. Cum autem Sodales Ordinarii octogesimum aetatis annum complent, Emeriti fiunt.
  § 2. Academici Ordinarii Academiae Coetui, a Praeside convocato, intersunt. Academici Emeriti Coetui interesse possunt, at sine suffragio.
  § 3. Praeter Academicos Ordinarios, Academiae Praeses, Consilio audito, alios Sodales nominare potest, qui “correspondentes” nuncupantur.


  Art. IX
  Aboliti Operis Fundati Latinitas patrimonium inceptaque,compositione editioneque commentariorum Latinitas addita, in Pontificiam Academiam Latinitatis transferuntur.


  Art. X
  Quae hic expresse non deliberantur, Codice Iuris Canonici et Status Civitatis Vaticanae legibus temperantur.

  (dal sito della Pontificia Academia Latinitatis)
  Laudate Dominum in chordis et organo

 6. #6
  Iscritto L'avatar di InChordisEtOrgano
  Data Registrazione
  Feb 2015
  Località
  Archidioecesis Mediolanensis
  Età
  24
  Messaggi
  459
  Ringraziato
  168

  Pio XI - "Latinarum litterarum", Motu proprio

  PIUS PP. XI

  MOTU PROPRIO

  LATINARUM LITTERARUM*

  DE PECULIARI LITTERARUM LATINARUM SCHOLA
  IN ATHENAEO GREGORIANO CONSTITUENDA.

  Latinarum litterarum quae quantaque sit dignitas ac praestantia, nulli obscurum putamus, qui antiqua earum monunumenta non ignoret atque in humanitatis optimarumque artium studiis aliquem sensum habeat. Romani enim scriptores - quos perperam dixeris, exscribendo imitando que, meros Graecorum pedisequos fuisse, cum horum, contra, sapientiam atque inventa ad patrium accommodaverint ingenium suaque ipsorum industria elaboraverint - tali commentaria et volumina sua rerum sententiarumque gravitate ornavere, eamque in amplo apteque composito verborum circuitu praeferunt maiestatem cum concinnitate elegantiaque coniunctam, ut latinam linguam, quae, in omnes gentes pervagatissima, Imperii universitati servierat, Romanus Pontificatus delegent habueritque dignam, qua tamquam magnifica caelestis doctrinae sanctissimarumque legum veste uteretur. Nec facile quisquam infitiabitur, complures e Patribus, Doctoribus et christianae fidei defensoribus latine ita scripsisse, ut optimis ethnicorum non multum vi ac venustate orationis cedere videantur, idque praeterea Ecclesiae esse honori tribuendum, quod non modo vetustissimos latinos codices iniuriae temporis eripuit incolumesque posteritati servavit, sed etiam quod, hac latinitatis laude si qui saeculorum decursu floruerunt, ii plerumque aut in utroque clero numerabantur aut Urbis plausum ac praemia assecuti sunt. E qua quidem operosae artis quasi palaestra alium percipi licere fructum, eundemque sane laetissimum, est apud intellegentes communiter receptum: scilicet, quo plus studii laborisque in latinas insumitur litteras, eo maiorem inde efficientiam aptioremque verborum structuram ad usum patrii sermonis traduci. Quo in genere memoriae proditum est, Iacobum Bossuet et Paulum Segneri, qui inter oratores suae quisque gentis principem locum obtinent, solitos fuisse dicere, si quid dignitatis ac virtutis in suis orationibus esset, id se in primis Marci Tullii studio acceptum referre.
  Cum igitur non tam humani civilisque cultus quam religionis ipsius Ecclesiaeque catholicae interesset, latini sermonis plenissimam in clero scientiam provehi ac propagari, eandemque non praeceptis et arte circumscriptam, sed etiam ad usum exercitationemque polite ornateque scribendi translatam, nihil mirum si decessores Nostri, nunquam, pro rerum temporumque condicione, sibi temperaverunt, quin latinitatis rationibus prospicerent: quod eo studiosius egerunt, quo deteriorem in statum latinae litterae decidissent. Quem quidem suum purioris latinitatis amorem iidem Romani Pontifices vel hoc ipso ostendere visi sunt, quod, quotiescumque sibi licuit - atque non uni quidem eorum licuit - adiutoribus usi sunt latinae scriptionis haud mediocriter peritis. Commemorare autem vix refert, cum in re versemur notissima, quam impense imm. mem. decessor Noster Leo XIII litterarum disciplinam, praesertim latinarum, in clericis provehere studuerit. Ad Nos vero quod attinet, quae hac in re esset mens Nostra, haud semel - datis videlicet Epistolis Apostolicis Officiorum omnium et Unigenitus Dei Filius, altera die i mensis augusti anno MDCCCCXXII, altera XIX mensis martii hoc anno - aperte significavimus: sive enim de Seminariis et de studiis clericorum promovendis, sive de alumnis Ordinum regularium aliarumque Sodalitatum religiosarum rite instituendis loquebantur, non tam peremptorium, ut aiunt, Codicis praescriptum invocavimus, quam, addita argumentorum copia, velle Nos diximus, praecipuaque quadam voluntate, ut linguam latinam uterque clerus haberet scientia et usu perceptam. Qua in re etsi non dubitamus quin adfutura Nobis sit moderatorum diligentia, in quos cura et periculum recidit aptae suorum institutionis, in spem sacri ordinis succrescentium, nullum tamen non experiri consilium volumus, ut laus illa, quae antehac in utroque clero eluxit, perfectioris latinitatis, ne omnino depereat, immo etiam, quoad fieri poterit, feliciter augescat. Consentaneum enim est, ut Romanae Curiae, Cancellariis episcopalibus, religiosis Sodalitatibus adiutores seu officiales non desint, qui in decretis sententiisque conficiendis, in epistolarum, quod vocant, commercio, tam decore latinum tractent sermonem, ut eorum scripta Ecclesiam, optimarum artium altricem, nullo pacto dedeceant.
  Itaque haec, quae sequuntur, Motu proprio, apostolica Nostra auctoritate decernimus:


  I. Apud Athenaeum Gregorianum, Societati Iesu iterum centesimo ante anno ab Apostolica Sede concreditum, a proximo mense peculiaris esto Schola litteris latinis tradendis.


  II . Quemcumque Societatis vel Athenaei moderatores ad tale munus, de Nostro consensu, delegerint, is sibi religiose proponat, ut auditores, seu praestantissimorum latinitatis exemplarium commentatione, seu crebris latine scribendi exercitationibus, ad exquisitiorem orationis formam excolat atque evehat.


  III. Eiusmodi litterarum latinarum curriculum, in praesens atque interim, biennio contineatur. Auditoribus, qui, post completum biennium, se, periculo facto, delectis iudicibus probaverint, testimonium, seu diploma, curriculi egregie peracti tradatur. Quod quidem testimonium, seu diploma, quicumque impetrarint, iidem in certaminibus ad quaevis officia apud Sacras Congregationes, Curias dioecesanas et Seminariorum ludos consequenda propositis, ceteris paribus, praeferantur.


  IV. Qui, dato post biennium latinae scriptionis experimento, non modo reliquis condiscipulis praestiterit, sed iudicibus peculiari dignus praemio communiter visus erit, eundem nomismate aureo donabimus.


  V. Schola omnibus pateat, ne laicis quidem hominibus exceptis. Eandem celebrari cupimus ab iis etiam Seminariorum religiosarumque Sodalitatum alumnis, qui aut domi aut apud alia Athenaea docentur, immo - quod certe emolumento vacuum non foret - vel a sacerdotibus iunioribus, qui Romanae Curiae operam suam navant. Episcopi autem Italiae atque exterarum gentium rem dioecesibus suis utilissimam Nobisque pergratam facturi sunt, si quos habent clericos heic disciplinis sacris imbuendos, eorum aliquem, prae ceteris ad latinitatis studia propensum, Scholam propediem aperiendam frequentare iusserint.


  Quae quidem supra constituimus, ea rata firmaque sunto, contrariis quibuslibet non obstantibus. Interea, Dei praesidio in primis, praetereaque operae dilectorum filiorum Praepositi Generalis Societatis Iesu et Athenaei Gregoriani moderatorum, quorum erga Nos pietas atque observantia est Nobis exploratissima et probata alias haud semel voluntas rerumque agendarum sollertia, ut res ita bene vertat quemadmodum velimus, vehementer confidimus.


  Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XX mensis octobris anno MCMXXIV, Pontificatus Nostri tertio.


  PIUS PP. XI
  Laudate Dominum in chordis et organo

Permessi di Scrittura

 • Tu non puoi inviare nuove discussioni
 • Tu non puoi inviare risposte
 • Tu non puoi inviare allegati
 • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
 •