Lo Staff del Forum dichiara la propria fedeltà al Magistero. Se, per qualche svista o disattenzione, dovessimo incorrere in qualche errore o inesattezza, accettiamo fin da ora, con filiale ubbidienza, quanto la Santa Chiesa giudica e insegna. Le affermazioni dei singoli forumisti non rappresentano in alcun modo la posizione del forum, e quindi dello Staff, che ospita tutti gli interventi non esplicitamente contrari al Regolamento di CR (dalla Magna Charta). O Maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a Te.
Risultati da 1 a 7 di 7

Discussione: Documenti della Santa Sede sulle vesti e le insegne

 1. #1

 2. #2
  Cardinale Bellarmino
  visitatore

  Motu proprio "Cum gravissima" (testo latino)

  Litterae Apostolicae
  Motu Proprio datae
  CUM GRAVISSIMA

  Statuitur ut omnes Patres Cardinales episcopali dignitate augeantur


  Cum gravissima sint munera Sacro Cardinalium Collegio concredita, cuius membra Senatum Romani Pontificis constituunt eidemque in regenda Ecclesia praecipui consiliarii et adiutores assistunt, (1) Decessoribus Nostris semper praecipuae curae fuit, non modo ut dignis viris sacrae Purpurae honor deferretur, verum etiam ut iidem quam maxime Apostolicae Sedi prodesse possent.

  Quoniam e viris ecclesiasticis deliguntur qui virtutis, pastoralis studii doctrinaeque laude praestant, Patres Cardinales ad sanctae Ecclesiae decus atque ad eius auctoritatem firmandam adaugendamque plurimum conferunt. Cum autem ad varias terrarum orbis regiones pertineant, nulla in iis deligendis nationis vel stirpis ratione habita, iidem praeclare testantur Ecclesiam catholicam esse, perpetuaque iuventute fiorere. Denique, ob snum rerum usum suamque agendi prudentiam, ipsi magni pretii operam navant Apostolorum Principis Successoribus, in quos recidit onus Ecclesiae universalis gubernandae. Iure igitur merito Decessor Noster fel. rec. Xystus V Patres Cardinales appellavit: veri cardines ... et clarissima Ecclesiae lumina, templi Dei bases, firmamentum et columina christianae Reipublicae. (2)

  Quae omnia, postquam ad Petri solium evecti sumus, Nobiscum in animo consideravimus, atque ad illud permoti sumus, ut, Decessorum Nostrorum vestigiis insistentes, ad Sacrum Collegium curas sollicitudinesque converteremus Nostras, eo impensiores, quo Nos gravius praesentes Ecclesiae necessitates urgerent.

  Qua de causa, iam a primo Consistorio a Nobis habito, Sacri Collegii membrorum numerum auximus, praescriptis derogantes Canonis 231. Subinde, Litteris Motu proprio datis die x mensis Martii anno MCMLI, quibus initium Ad Suburbicarias Dioeceses, Nobis visum est ius optionis abolere, Canone 236 statutum. Nunc autem a Nobis consilium initum est, episcopalem dignitatem Cardinalibus omnibus, qui ea careant, conferre.

  Vi huiusmodi decreti, in Sacro Collegio tripertitus Cardinalium Episcoporum, Presbyterorum ac Diaconorum ordo firmus stabilisque manet, quorum unusquisque iura facultatesque ad translaticias consuetudines. ad S. Liturgiam et ad alia munera spectantia. integra servat, salvis tamen praescriptis, quae in Nostris Litteris Motu proprio datis die XI huius mensis Aprilis de Suburbicariis sedibus continentur.

  Cum vero Purpuratorum Patrum officia, utpote ecclesiastica munera, praeclara spirituali nota distinguantur quod ceterum e Codice Iuris Canonici colligi potest, quo decernitur ut Cardinales viri sint saltem in ordine presbyteratus constituti (3) admodum gaudemus quod omnibus Cardinalibus, sacerdotii plenitudine ornatis, potestas sane tribuatur gravibus sibi commissis officiis tali ratione fungeridi. quae singulari eorum dignitati aptius respondeat.

  Quapropter, re mature perpensa. Motu proprio atque Apostolica Nostra auctoritate statuimus ac decernimus, ut nunc et in posterum omnes Sacri Collegii Cardinales episcopali dignitate augeantur, salvis praescriptis Canonis 231 § 1, iis exceptis, quae de Cardinalium Presbyterorum numero praecipiuntur. Volumus praeterea ut verba Canonis 240 § 3 immutentur, in eam scilicet sententiam, ut singuli Cardinales Diaconi in sui honoris tempio, quoti diaconiam appellant, haud secus ac ceteri Cardinales in suo quisque titulo, sacris pontificali ritu operari possint.

  Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Motu proprio datis statuta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus.

  Datum Romae, apud S. Petrum, die XV mensis Aprilis, anno MDCCCCLXII, Pontificatus Nostri quarto.

  IOANNES PP. XXIII
  Ultima modifica di Gerensis; 19-10-2015 alle 23:26

 3. #3
  Cardinale Bellarmino
  visitatore

  Motu proprio "Crux pectoralis" (Testo latino)

  Motu Proprio
  CRUX PECTORALIS

  Quo Cardinalibus Ordinis presbyteralis atque diaconalis charactere episcopali non insignitis conceditur usus Crucis pectoralis


  Crux pectoralis, quamvis sit particulare signum episcopalis dignitatis, tamen Episcoporum ita propria non est, ut nemo Praelatus ea legitime usus sit et utatur; constat enim inter omnnes, eam nonnullis cleri saecularis et regularis dignitatibus, diversis temporibus, oppotunis cum cautelis ac cum plus minusve amplis restrctinibus, S. Sedem concessive. Quod admittitur et confirmatur a Nostro Motu proprio 21 Februarii vertentis anni, quo concessimus Protonotarii Apostolici de numero participantium, necnon Supranumerariis et iis qui ad instar participantium noncupari solent, ad ecclesiam accedentes, pontificalia celebraturi ab eaque recedentes, Crucem pectoralem ferre eo modo, quao illic aperte exponitur.

  Modo, Nobis perpendentibus Cardinales Sanctae Romanae Ecclesiae, iuxta Summorum Pontificum, Nostrorum Praedecessorum, sententias " esse praecipua Pontificis membra; repraesentare Apostolos Christi ministros; Dei Vicarium tamquam consiliarios et adiutores in regimine catholici orbis adsistere; ad Collegium Apostolicum vocatos, coniudices totius mundi fieri; similes regibus esse, et iure veros cardines vocari, quibus vertenda sit Ecclesiae ianua, et firma et stabilis manere "; Nobis maxime et omnino conveniens visum est illos, in sacris insignibus aut signis utendis, nemini inferiori Praelato, esse vel videri ququo modo secundos.

  Hinc igitur, cum ius publice ac private ferendi Crucem pectoralem in omnibus Episcopis admittitur atque, praesertim pro sacris functionibus solemnibus, in nonnullis aliis Praelatis saecularibus et regularibus: ut publice ac private sublimis dignitatis Cardinaltia magis magisque honorata appareat, etiam in membris S. Collegii episcopali dignitate non insignitis; Nos omnibus Cardinalibus praesentibus et futuris Ordinis presbyteralis et diaconalis, qui Episcopi non sint, in perpetuum et abse que ulla restrictione concedimus, ut in hoc nihil intersit Cardinales charactere episcopali insignitos inter illos eodem non insignitos; ita ut omnibus concedatur et omnes ferre debeant dictam Crucem pectoralem, etiam coram Romano Pontifice; et ab hac die ius ferendi Crucem proprium sit non minus Cardinalium non Episcoporum, quam aliorum, et Episcoporum totius orbis.

  Nullam atque irritam declaramus quamvis contrariam exceptionem vel restrictionem, et stabile et firmum, quod in hoc Nostro Motu Proprio continetur, tenendum esse decernimus.

  Datum Romae ex Aedibus Vaticanis, hac die 24 Maii 1905, in festo B.M.V. Auxilium Christianorum, Pontificatus Nostri anno secundo.
  Ultima modifica di Gerensis; 20-10-2015 alle 11:39

 4. #4
  Cardinale Bellarmino
  visitatore

  Motu proprio "Inter eximia" (Testo italiano)

  LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO
  INTER EXIMIA

  PER LA REVISIONE DEI PRIVILEGI
  CIRCA LA CONCESSIONE DEL PALLIO  Tra le insegne singolari dell'ufficio episcopale, di cui varie Chiese, anzitutto in Europa e poi nel mondo intero, e i loro Vescovi meritarono di essere onorati dalla Sede Apostolica fin dai tempi remoti, viene giustamente annoverato l'uso del Pallio, ricevuto dalla veneranda confessione dell'Apostolo Pietro (Cf Pontificale Romanum, pars prima, editio typica, Romae 1962, p. 92).

  E benché il Pallio, «che significa la potestà Arcivescovile» (CIC, can. 275) «spetti di diritto agli Arcivescovi soltanto» (BENEDETTO XIV, De Synodo dioecesana, lib. II, 6, n. 1), talvolta per mezzo della sua consegna «viene conferita la pienezza dell'ufficio pontificale con il titolo di Arcivescovo» (BENEDETTO XIV, Cost. Ad honorandam, 27 marzo 1754, § 17), tuttavia, come risulta dalle testimonianze storiche (BENEDETTO XIV, De Synodo dioecesana, 1), i Vescovi di Roma continuarono, seguendo l'antica usanza, a fregiare con la concessione perpetua dell'onore del Pallio arcivescovile non solo Chiese vescovili che splendevano per rilevanza di luogo, per la storia gloriosa e per l'immutata devozione verso la Cattedra di Pietro, allo scopo di accrescere e ampliare il loro splendore, ma anche per premiare con un privilegio personale i meriti eminenti di Vescovi illustri (BENEDETTO XIV, Cost. Inter conspicuos, 29 agosto 1744, n. 18).

  Avendo il Concilio Vaticano II stabilito che i diritti e i privilegi dei Metropoliti fossero definiti con nuove e adatte norme (CONC. VAT. II, Decr. sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus, n. 40: AAS 58 (1966), p. 694), intanto abbiamo ritenuto di dover rivedere i privilegi e le consuetudini circa la concessione del Pallio, affinché sia meglio evidenziato che esso è il segno della potestà del metropolita (Cf CIC can. 275).

  Perciò, sentiti i competenti Dicasteri della Curia Romana e le Commissioni per la Revisione del CIC e del CICO, e dopo aver vagliato attentamente i loro pareri, con sicura scienza, di Nostra suprema e Apostolica autorità, per tutta la Chiesa Latina stabiliamo che d'ora in poi il sacro Pallio, abrogati tutti i privilegi e consuetudini di cui godono attualmente per singolare concessione sia alcune Chiese particolari sia alcuni Vescovi, sia conferito soltanto ai Metropoliti e al Patriarca di Gerusalemme di rito latino (Cf Pio IX, Lett. Ap. Nulla celebrior, 23 luglio 1847: Acta Pii IX, pars I, vol. 1, p. 62).

  Quanto alle Chiese Orientali abroghiamo il canone 322 contenuto nella Lettera Apostolica Cleri sanctitati (Cf AAS 49 (1957), p. 529).

  Concediamo tuttavia che gli Arcivescovi e Vescovi, che attualmente godono del privilegio del Pallio, continuino ad usarlo per il tempo in cui rimarranno Pastori delle Chiese oggi loro affidate.

  L'uso del Pallio nell'ordinazione episcopale del Sommo Pontefice eletto, che non sia ancora Vescovo, viene dato di diritto (Cf CIC can. 239 § 2) al Decano del Sacro Collegio dei Cardinali o al Cardinale cui spetta celebrare il rito dell'ordinazione a norma della Costituzione Apostolica Romano pontifici eligendo (AΑS 67 (1975), pp. 644-645).

  Le presenti norme andranno in vigore dal giorno della loro pubblicazione su Acta Apostolicae Sedis.

  Tutto ciò che è stato da Noi decretato con il presente Motu proprio, comandiamo che sia valido e stabile, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se degna di specialissima menzione.

  Dato a Roma, presso S. Pietro, l'11 maggio 1978, anno quindicesimo del Nostro Pontificato.

  PAOLO PP. VI
  Ultima modifica di Gerensis; 19-10-2015 alle 22:15

 5. #5
  Cardinale Bellarmino
  visitatore

  Motu proprio "Pontificalia insignia" (Testo italiano)

  LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO
  PONTIFICALIA INSIGNIA
  SULL'USO DELLE INSEGNE PONTIFICALI


  Le insegne pontificali sono state istituite e accolte dalla Chiesa, nel corso dei secoli, al fine di rendere più manifesta ai fedeli la sacra dignità dei Vescovi; ciò avvenne soprattutto quando la loro consegna cominciò a farsi in modo solenne, e venne inserita nel rito stesso della Ordinazione, con formule che esprimevano i compiti pastorali del nuovo Vescovo verso il gregge affidatogli. Né mancarono scrittori, soprattutto nel medioevo, che si industriarono, nei loro trattati, a mettere in risalto i significati pastorali e spirituali delle insegne pontificali. Da esse, infatti, è posta in evidenza la dignità e la potestà del Vescovo, quale pastore e maestro delle sue pecorelle che egli deve guidare e nutrire, lui che deve essere considerato il grande sacerdote del suo gregge; da lui deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo (CONC. VAT. II, Cost. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 41: AAS 56 (1964), p. 111).

  Gradualmente, però, le insegne pontificali, che per vari secoli erano rimaste una prerogativa dei Vescovi, vennero concesse anche ad altri ecclesiastici che prestavano aiuto ai Vescovi nell'esercizio del loro ministero, o a quei Prelati che, come gli Abati nei monasteri o nei territori da essi dipendenti, godevano di una certa giurisdizione esente dal Vescovo locale, anzi anche a molti altri chierici, a titolo personale o in forza della appartenenza a qualche collegio, come segno di dignità ed onore. In tal modo, ai nostri giorni, molti sono gli ecclesiastici che, pur senza essere insigniti della dignità episcopale, hanno, in modo più o meno ampio e per varie ragioni, il privilegio di usare delle insegne pontificali, a norma di quanto stabilito nel CIC, nel Motu proprio Inter multiplices del 21 febbraio 1905, del Nostro Predecessore san Pio X, e nella Costituzione Apostolica Ad incrementum, del 15 agosto 1934, del Nostro predecessore Pio XI di felice memoria.

  Il recente Concilio Ecumenico Vaticano II ha messo bene in luce la dignità e l'ufficio dei Vescovi nella Chiesa, esponendo chiaramente la distinzione che intercorre tra essi ed i sacerdoti di ordine inferiore. Lo stesso Concilio, inoltre, trattando delle celebrazioni liturgiche, stabilisce che i riti risplendano per nobile semplicità . . . . siano adattati alla capacità di comprensione dei fedeli, né abbiano bisogno, generalmente, di molte spiegazioni (Ibid., n. 34: AAS 56 (1964), p. 109). Gli elementi infatti che vengono assunti nelle sacre celebrazioni, sono segni che manifestano realtà invisibili (Cf Ibid., n. 33: AAS 56 (1964), p. 108), e perciò devono essere facili a comprendersi e, per quanto possibile, di immediata intuizione da parte dei fedeli, perché mezzi che conducono alle realtà superiori.

  Perciò, tra le norme riguardanti la riforma della sacra Liturgia, si trova pure quella che dichiara essere conveniente che l'uso delle insegne pontificali sia riservato a quelle persone ecclesiastiche che sono insignite del carattere episcopale o che hanno una speciale giurisdizione (Ibid., n. 130: AAS 56 (1964), p. 133). Tenute presenti infatti la mentalità e la condizione del nostro tempo, che attribuisce la massima importanza alla verità dei segni, e considerata la necessità che i riti liturgici splendano per nobile semplicità, è necessario che si ritorni alla verità del segno anche per quanto riguarda l'uso delle insegne pontificali, per mezzo delle quali vengono manifestate la dignità e la missione di pascere il popolo di Dio.

  Per attuare dunque la volontà del sacro Concilio, con la Nostra Autorità Apostolica, di spontanea volontà e piena scienza, decretiamo quanto segue:

  1. Secondo quanto stabilito dall'art. 130 della Costituzione sulla sacra Liturgia, stabiliamo che, d'ora in poi, usino le insegne pontificali, oltre ai Vescovi, solo i seguenti Prelati, che, pur privi della dignità episcopale, hanno vera giurisdizione, e cioè:

  a) I Legati del Pontefice Romano;

  b) Gli Abati e i Prelati, che hanno giurisdizione su un territorio separato da una diocesi (cf CIC can 319 § 1; cαn. 325);

  c) Gli Amministratori Apostolici, costituiti in modo permanente (can. 315 § 1);

  d) Gli Abati regolari «de regimine», dopo aver ricevuto la benedizione (can. 625).

  2. Usino le medesime insegne pontificali, eccettuati il pastorale e la cattedra, anche se non hanno la dignità episcopale:

  a) Gli Amministratori apostolici costituiti provvisoriamente (can. 351 § 2, 2°; cf anche can. 308).

  b) I Vicari Apostolici e i Prefetti Apostolici (can. 308).

  3. I Prelati, di cui ai nn. 1 e 2, godono dei suddetti diritti solo nel proprio territorio e durante la loro missione. Gli Abati Primati e gli Abati generali delle Congregazioni monastiche, durante il loro ufficio, possono usare le insegne pontificali in tutti i Monasteri del loro Ordine o della loro Congregazione. Gli altri Abati regolari «de regimine» godono dello stesso diritto in qualunque Monastero del loro Ordine, con il consenso dell'Abate o del Priore conventuale dello stesso Monastero.

  4. Gli Abati regolari «de regimine» benedetti, che si sono dimessi dal loro ufficio, e gli Abati titolari possono usare le insegne pontificali in qualunque Monastero del loro Ordine o Congregazione, con il consenso dell'Abate o del Priore dello stesso Monastero.

  5. Gli altri Prelati, non insigniti della dignità episcopale o nominati prima della pubblicazione della presente Lettera Apostolica, continuano a godere del privilegio di alcune insegne di cui godono ora, in forza di qualsiasi diritto loro concesso sia a titolo personale sia come appartenenti a qualunque Collegio. Essi tuttavia potranno rinunciare spontaneamente a questi privilegi, nella forma prevista dal diritto.

  6. In conformità a quanto ha stabilito recentemente il Sacro Concilio Ecumenico, e ai principi da Noi sinteticamente enunciati sulla osservanza della verità del segno nelle celebrazioni sacre, i Prelati che in seguito verranno nominati, eccettuati quelli indicati nei nn. i e 2, non avranno più la facoltà di usare le insegne pontificali.

  7. Quanto si dice dei Prelati vale anche per i chierici che, a qualunque titolo, usano le insegne pontificali.

  8. Quello che è stabilito nella presente Lettera Apostolica, andrà in vigore l'8 settembre di quest'anno.

  Tutto ciò che è da Noi stabilito in questo Motu proprio, vogliamo che sia valido in modo permanente, ciononostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se degna di menzione speciale.

  Dato a Roma, presso S. Pietro, il 21 giugno 1968, anno sesto dei Nostro Pontificato.

  PAOLO PP. VI
  Ultima modifica di Gerensis; 20-10-2015 alle 11:44

 6. #6
  Cardinale Bellarmino
  visitatore

  Istruzione "Pontificales ritus" (Testo latino)

  SACRA CONGREGATIO RITUUM

  INSTRUCTIO
  De ritibus et insignibus pontificalibus simplicioribus reddendis

  PONTIFICALES RITUS magni habere ac proinde sedula diligentia curare sollemne fuit saeculis vertentibus, quippe qui non honoris tantum praebeant indicium, quo sacra Episcoporum dignitas in Ecclesia est veneranda, sed et ipsius Ecclesiae mysterium ob oculos fidelium aperte proponant.

  Quanta autem observantia ritus ab Episcopo peragendos, etiam recentiore aetate, Ecclesia sit prosecuta, e Caeremoniali Episcoporum dignosci potest, in quod, auctoritate Summorum Pontificum, normae collectae sunt, ad celebrationes pontificales moderandas necessariae.

  Huiusmodi tamen liber, qui venerabiles traditiones servat celebrationum antiquiorum in quibus, praeside Episcopo, presbyteri, diaconi et ministri, suum ministerium navant, congregato et praesente populo, obsoleta quoque et cum nostra aetate minus consonantia saepe continet.

  Quapropter, liturgica instauratione inchoata, per quam sacri ritus ad nobilem simplicitatem et ad signi veritatem rediguntur, a pluribus Episcopis instantius petitum est ut etiam pontificales celebrationes et pontificalia insignia simpliciora redderentur.

  Re igitur attente perpensa, quamvis in omnibus Caeremoniale Episcoporum recognosci nequeat, antequam definitiva Ordinis Missae, Officii divini et Anni liturgici instauratio peracta sit, opportunum tamen visum est quaedam iam nunc statuere, quibus ritus pontificales, eorum dignitate servata, etiam simplicitate fulgeant. Quam ob rem quae sequuntur statim mutanda vel instauranda praecipiuntur.

  I. DE PRESBYTERIS ET MINISTRIS CIRCA EPISCOPUM CELEBRANTEM

  a) De presbyteris et ministris in Missa concelebrata
  1. Ad praecipuam illam Ecclesiae manifestationem clarius ostendendam, quae in Eucharistia tam aperte exprimitur cum praeest Episcopus suo presbyterio et ministris circumdatus, populo in ea actuose participante, maxime convenit ut, instaurata concelebratione, Episcopo sollemniter celebranti presbyteri adsint cum ipso concelebrantes, iuxta venerabilem Ecclesiae traditionem.

  Quo autem maior facultas praebeatur presbyteris praestantioris dignitatis Missam cum Episcopo concelebrandi:
  a) unus e presbyteris concelebrantibus munere presbyteri assistentis fungitur;
  b) deficientibus diaconis, duo e concelebrantibus locum diaconorum assistentium sumere possunt (Cf. Ritus servandus in concelebratione Missae, nn. 18 et 19).

  b) De presbytero et diaconis assistentibus
  2. Presbyteri assistentis est Episcopo legenti adstare. Librum tamen ante Episcopum extra altare minister teneat.

  3. Episcopo ad cathedram presbyteri praestantioris dignitatis de more assistant. Licet tamen diacono, aut, pro necessitate, etiam diacono et subdiacono Missae ad cathedram Episcopo assistere et ministeria implere diaconorum assistentium.

  c) De diaconis et subdiaconis
  4. Ut veritas ordinum et ministeriorum in celebranda Eucharistia cui praeest Episcopus aperte manifestetur, praestat, si adsint, ad munus diaconi altaris et subdiaconi in Missa veros diaconos et subdiaconos non excludere.

  5. Nihil impedit quominus plures diaconi, si adsint, suis vestibus induti, diversis ministeriis inter se distributis fungantur.

  6. Episcopo sine cantu Missam celebranti decet unum saltem diaconum assistere, indutum amictu, alba, cingulo et stola, qui Evangelium legat et altari inserviat (Cf. Ritus servandus in celebratione Missae [1965], n. 44).

  7. Feria V in Cena Domini, in Missa Chrismatis, si nequeant haberi omnes diaconi et subdiaconi a rubricis requisiti, pauciores adesse possunt. Si ne hoc quidem obtineri potest, olea deferant quidam presbyteri concelebrantes.

  d) De canonicis in choro assistentibus
  8. In Missa pontificali Episcopi canonici habitu chorali semper induantur.

  e) De ministris inferioribus
  9. Ministri qui Episcopo ad cathedram inserviunt pluviali ne induantur.

  II . DE SEDE SEU CATHEDRA EPISCOPI

  10. Sedes Episcopi venerabili et tradito nomine « cathedra » vocatur.

  11. Cathedrae posthac baldachiiram non superponatur; attamen sedula cura serventur pretiosa opera a saeculis tradita. Ceterum baldachina exstantia ne removeantur, nisi audita prius Commissione liturgica et de arte sacra.

  12. Numerus graduum cathedrae ita, iuxta uniuscuiusque ecclesiae structuram, aptetur ut Episcopus a fidelibus bene conspici possit, et ipse revera universae fidelium communitati praeesse videatur.

  13. Unica semper sit cathedra episcopalis; et in ea Episcopus sedeat qui celebrat aut celebrationi pontificaliter praeest. Ceteris vero Episcopis vel Praelatis forte praesentibus sedes paretur, loco convenienti, quae tamen non sit ad modum cathedrae erecta.

  I I I . DE SIMPLICIORE USU QUARUNDAM VESTIUM
  ET QUORUNDAM INSIGNIUM PONTIFICALIUM

  14. Episcopus qui albam iuxta rubricas induit, non tenetur rochetum sub alba conservare.

  15. Ad libitum Episcopus adhibere potest:
  a) caligas et sandalia;
  b) chirothecas, cum facultate, si libuerit, eas coloris semper albi adhibendi ;
  c) formale, super pluviale assumendum.

  16. Aboleantur vero :
  a) tunica Episcopi, adhuc sub dalmatica induenda:
  b) gremiale sericum, servato altero gremiali, quando verae utilitati est v. gr. ad unctiones peragendas;
  c) candela, quae cum libro affertur Episcopo ad legendum, nisi quando necessitas adsit;
  d) pulvinar ad genuflexiones obiter faciendas.

  17. Dalmaticam, iuxta antiquam traditionem, Episcopus servet, cum sollemniter celebrat; et insuper etiam in Missa lecta: in consecratione Episcopi, in collatione Ordinum, in benedictione Abbatis, in benedictione Abbatissae, in benedictione et consecratione Virginum, in consecratione ecclesiae et altaris. Attamen, ex rationabili causa, a sumenda dalmatica subter planetam abstinere potest.

  18. In unaquaque actione liturgica, una tantum mitra Episcopus utatur, quae iuxta rationem celebrationis erit aut simplex aut ornata.

  19. Baculo uti potest quivis Episcopus, qui pontificaliter, consentiente Episcopo loci, celebrat.

  20. Unica crux deferatur in processione, ad maiorem dignitatem et venerationem crucis procurandam; quae, si adest Archiepiscopus, erit crux archiepiscopalis, in capite tamen processionis deferenda, cum imagine Crucifixi in anteriore parte posita. Crux, in processione delata, postea iuxta altare laudabiliter erigitur, ita ut fiat crux ipsa altaris. Secus reponatur.

  IV. DE QUIBUSDAM IMMUTANDIS
  VEL ABOLENDISIN RITIBUS EPISCOPALIBUS

  a) De vestibus induendis vel exuendis
  21. In quavis actione liturgica Episcopus vestes sacras assumit aut deponit in secretario vel, eo deficiente, in sacristia, vel etiam ad cathedram aut, pro opportunitate, ante altare; vestes autem et insignia super altare ne ponantur.

  22. Cum Episcopus ante Missam in secretario praeest Horae Officii, quae tempori diei congruit, planetam iam ab initio Horae sumit.

  b) De libro Evangeliorum
  23. Liber Evangeliorum, opportune distinguendus a libro Epistolarum, defertur a subdiacono initio Missae. Postquam autem Episcopus celebrans altare et librum Evangeliorum osculatus fuerit, ipse liber super altare, in medio, relinquitur. A diacono accipitur, dicto Mundacor meum, antequam benedictionem ab Episcopo petat ad cantandum Evangelium.

  c) De liturgia verbi in Missa cui Episcopus praeest, quin ipse Missamcelebret
  24. Cum Episcopus, ad normam n. 13, Missae praesidet quin ipsam celebret, in liturgia verbi ipse ea omnia peragere potest quae de more celebranti competunt.

  d) De quibusdam abolendis
  25. Episcopus non iam genuflexione, sed inclinatione, ab omnibus salutatur. Item ministri in suo officio praestando ante ipsum stant, nisi ratio utilitatis intercedat.

  26. Ad manuum lotionem Episcopi in actionibus liturgicis non iam eius familiares, sed acolythi vel clerici ministrent.

  27. Abolentur omnia quae in Caeremoniali Episcoporum praescribuntur sive de circulis coram Episcopo faciendis, sive de certis partibus a binis et binis recitandis.

  28. Item abolita habeatur praegustatio panis, vini et aquae, quae praescribebatur in Caeremoniali Episcoporum.

  29. Si Episcopus Horae canonicae ante Missam praeest, preces praeparationis ad Missam omittit, quae in Caeremoniali Episcoporum inter psalmodiam praescribebantur.

  30. In Missa, cui Episcopus praeest quin ipsam celebret, aquam in calicem ad offertorium infundendam non Episcopus, sed celebrans, benedicit.

  31. Licet Episcopo mitra et baculo non uti, cum incedit de loco in locum, si exiguum spatium intercedit.

  32. Episcopus mitra non utatur, nisi iam habeat, cum manus lavat et cum thuriflcationem accipit.

  e) De benedictione episcopali
  33. Aboletur benedictio post homiliam, de qua in Caeremoniali Episcoporum.

  34. Quando Episcopus, ad normam iuris, benedictionem papalem impertitur, haec benedictio, cum suis formulis, supplet benedictionem consuetam in fine Missae.

  35. Archiepiscopo, cum benedicit, crux non deferatur.

  36. Baculum accipiat Episcopus antequam benedictionis formulam inchoet, ne ipsa interrumpatur, omissa itaque hoc in casu elevatione et extensione manuum a Ritu servando, n. 87, statuta.
  Archiepiscopus insuper mitram accipiat ante ipsam benedictionem.

  37. Data benedictione, Episcopus recessurus altare salutat cum
  mitra et baculo; pallium, si hoc iure gaudeat, non ad altare, sed in
  secretario deponit.

  V. DE PRAELATIS DIGNITATE EPISCOPALI NON ORNATIS,
  DE ALIIS CLERICIS ALIISQUE ACTIONIBUS LITURGICIS

  38. Ea omnia quae in hac Instructione dicuntur de simplicioribus reddendis quibusdam sacris vestibus, insignibus et ritibus pontificalibus, necnon de quibusdam abolendis commutandisque, congrua congruis referendo, valent etiam pro Praelatis vel clericis dignitate episcopali non ornatis, qui insignibus quibusdam pontificalibus ex iure vel ex privilegio gaudent.

  39. Abolitiones et mutationes supra statutae pertinent etiam ad omnes actiones liturgicas ab aliis clericis celebratas.

  Hanc Instructionem a Sacra Rituum Congregatione et a Consilio ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia paratam, Summus Pontifex, Paulus PP. VI, die 10 iunii 1968 benigne approbavit et auctoritate Sua confirmavit et publici iuris fieri iussit, pariter statuens, ut a die 8 mensis septembris anni 1968, festo Nativitatis B. Mariae Virginis, vigere incipiat.

  Romae, die 21 iunii 1968.

  BENNO Card. GUT
  Praefectus S. R. C. et «Consilii» Praeses

  † Ferdinandus Antonelli
  Archiep. tit. Idicren.
  a Secretis


  fonte: AAS 60-1968 (da pag. 409)

  Traduzione non ufficiale

  SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI
  ISTRUZIONE
  Sui riti e le insegne pontificali da rendere più semplici

  Nel corso dei secoli vi fu accorta diligenza nel ritenere grandi i riti pontificali e di conseguenza nel curare la solennità, i quali effettivamente non solo offrano prova di onore, per cui la sacra dignità dei vescovi deve essere venerata nella Chiesa, ma anche propongano apertamente per gli occhi dei fedeli il mistero della Chiesa stessa.

  D'altra parte con quanta osservanza, anche in epoca più recente, la Chiesa abbia trattato i riti che devono essere compiuti dal vescovo, può essere riconosciuto dal Cerimoniale dei vescovi, in cui, per autorità dei Sommi Pontefici, le norme necessarie per disciplinare le celebrazioni pontificali sono state raccolte.

  Tuttavia un libro di tal genere, che conserva le venerabili tradizioni delle celebrazioni più antiche nelle quali, con il vescovo che presiede, i presbiteri, i diaconi e i ministri svolgono il proprio ministero, con il popolo radunato e presente, spesso contiene cose obsolete e anche con poca concordanza con la nostra era.

  Per cui, iniziata la Riforma liturgica, attraverso la quale i sacri riti sono ricondotti alla nobile semplicità e alla verità del segno, è stato chiesto da molti vescovi che anche le celebrazioni pontificali e le insegne pontificali fossero rese più semplici.

  Valutata pertanto attentamente la cosa, per quanto il Cerimoniale dei vescovi non possa essere riesaminato in tutto, prima che sia stata ultimata la riforma dell' Ordo Missae, dell'Ufficio divino e dell'Anno liturgico, è parso tuttavia opportuno stabilire già alcune cose, per le quali i riti pontificali, conservata la loro dignità, splendano anche per semplicità. Per cui le cose che seguono sono prescritte come da mutare o da instaurare immediatamente.

  I. SUI PRESBITERI E I MINISTRI ATTORNO AL VESCOVO CELEBRANTE

  a ) Sui presbiteri e i ministri nella Messa concelebrata
  1. Per mostrare più chiaramente quella straordinaria manifestazione della Chiesa, la quale nell'Eucaristia è così apertamente espressa quando presiede il vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri, con il popolo che in essa partecipa attivamente, conviene massimamente che, introdotta la concelebrazione, i presbiteri si trovino presso lo stesso vescovo che solennemente celebra, secondo la venerabile tradizione della Chiesa.

  Per cui, inoltre, sia data maggiore facoltà ai presbiteri di concelebrare Messa di più notevole dignità col vescovo:
  a) uno tra i presbiteri concelebranti compia l'ufficio di sacerdote assistente;
  b) in mancanza dei diaconi, due tra i concelebranti possono prendere il posto dei diaconi assistenti.[1]

  b ) Sul presbitero e i diaconi assistenti
  2. È proprio del presbitero assistente stare presso il vescovo mentre legge. Tuttavia al di fuori dell'altare il ministro tenga il libro davanti al vescovo.

  3.
  Secondo l'uso i presbiteri di più alta dignità assistano il vescovo alla cattedra. È tuttavia lecito che il diacono, o, per necessità, anche il diacono e il suddiacono della Messa assistano il vescovo alla cattedra e svolgano i compiti dei diaconi assenti.

  c ) Sui diaconi e i suddiaconi
  4. Affinché la verità degli ordini e dei ministeri nell' Eucaristia che deve essere celebrata e che presiede il vescovo sia apertamente manifestata, è preferibile non escludere i veri diaconi e suddiaconi, se ve ne siano, dall'ufficio di diacono d'altare e suddiacono nella Messa.

  5.
  Nulla impedisce che più diaconi, se ve ne siano, rivestiti delle loro vesti, adempiano ai diversi ministeri distribuiti tra loro.

  6. Si addice che almeno un diacono, che legga il Vangelo e serva all'altare, rivestito di amitto, camice, cingolo e stola, assista il vescovo che celebra la Messa senza canto. [2]

  7. Nel Giovedì nella cena del Signore, alla Messa crismale, se non si possano avere tutti i diaconi e i suddiaconi richiesti dalle rubriche, possono esservene più pochi. Se ciò non può essere osservato, alcuni presbiteri concelebranti portino gli oli.

  d ) Sui canonici che assistono in coro
  8. Nella Messa pontificale del vescovo i canonici siano sempre rivestiti dell'abito corale.

  e ) Sui ministri inferiori
  9. I ministri che servono il vescovo alla cattedra non siano rivestiti di piviale.

  II. SULLA SEDE O CATTEDRA DEL VESCOVO

  10. La sede del vescovo sia chiamata con il venerabile e tramandato nome « cattedra ».

  11.
  D'ora in poi alla cattedra non sia sovrapposto il baldacchino; tuttavia con cura diligente siano conservate le preziose opere trasmesse dai secoli. Al contrario non siano rimossi i baldacchini sporgenti, senza aver prima ascoltato la Commissione liturgica e di arte sacra.

  12.
  Il numero dei gradini della cattedra, secondo la struttura di ciascuna chiesa, sia adattato affinché il vescovo possa esser ben visto dai fedeli, e lui stesso appaia realmente come guida alla comunità dei fedeli.

  13.
  La cattedra episcopale sia sempre unica; e in essa sieda il vescovo che celebra o che presiede pontificalmente la celebrazione. In verità per i vescovi e prelati eventualmente presenti siano allestite le sedi, in un luogo opportuno, le quali tuttavia non siano state erette a modo di cattedra.

  III. SULL'USO PIÙ SEMPLICE DI CERTE VESTI E DI CERTE INSEGNE PONTIFICALI

  14. Il vescovo che indossa il camice secondo le rubriche, non è obbligato a tenere il rocchetto sotto il camice.

  15.
  Il vescovo può usare a piacere:
  a) i calzari e i sandali;
  b) le chiroteche, con facoltà, se lo gradisse, di indossarle sempre di colore bianco;
  c) il formale, da assumere sul piviale.
  16. Siano invece aboliti:
  a) la tunicella del vescovo, finora da indossare sotto la dalmatica;
  b) il gremiale di seta, sia conservato l'altro gremiale, quando è di vera utilità come, ad esempio, per compiere le unzioni;
  c) la candela, che col libro è offerta al vescovo per leggere, tranne quando vi sia necessità;
  d) il cuscino per genuflettere lungo il cammino.
  17. Il vescovo, secondo l'antica tradizione, mantiene la dalmatica, quando celebra solennemente; e oltre a ciò anche nella Messa letta: nella consacrazione del vescovo, nel conferimento degli ordini, nella benedizione dell'abate, nella benedizione della badessa, nella benedizione e consacrazione delle vergini, nella consacrazione della chiesa e dell'altare. Tuttavia, per una causa ragionevole, si può astenere dall'assumere la dalmatica al di sotto della pianeta.

  18.
  In ogni singola azione liturgica il vescovo usa una mitria soltanto, la quale secondo la natura della celebrazione sarà o semplice od ornata.

  19. Qualunque vescovo, che celebra pontificalmente con il consenso del vescovo del luogo, può usare il pastorale.

  20.
  Un'unica croce sia portata in processione, per procurare maggiore dignità e venerazione della croce; la quale, se è presente il l'arcivescovo, sarà una croce arcivescovile, da portare tuttavia all'inizio della processione, con l'immagine del Crocifisso posta nella parte anteriore. La croce portata in processione sia successivamente eretta lodevolmente presso l'altare, cosicché diventi la croce stessa dell'altare. Diversamente sia riposta.

  IV. SU QUALCHE COSA DA MUTARE O ABOLIRE NEI RITI EPISCOPALI

  a) Sulle vesti da indossare o da deporre
  21. In qualunque azione liturgica il vescovo assume o depone le vesti sacre in sacrestia o, in mancanza di esso, nella sacrestia, o anche alla cattedra, o, secondo l'opportunità, davanti l'altare; ma le vesti e le insegne non siano poste sull'altare.

  22.
  Quando il vescovo prima della messa nella sacrestia presiede l'Ora dell'Ufficio, la quale corrisponde al tempo del giorno, indossa la pianeta già dall'inizio dell'Ora.

  b) Sul libro dei Vangeli
  23. Il libro dei Vangeli, da distinguere opportunamente dal libro delle Epistole, è portato da suddiacono all'inizio della Messa. Dopo che poi il vescovo celebrante avrà baciato l'altare e il libro dei Vangeli, lo stesso libro è lasciato sull'altare nel mezzo. È preso dal diacono, dopo aver detto il Munda cor meum, prima che chieda la benedizione dal vescovo per cantare il Vangelo.

  c) Sulla liturgia della Parola nella Messa che il vescovo presiede, senza che lui stesso celebri la Messa
  24. Quando il vescovo, a norma del n. 13, presiede la Messa senza celebrarla, nella liturgia della Parola lui stesso può compiere tutte quelle cose che di norma competono al celebrante.

  d) Su alcune cose da abolire
  25. Il vescovo non è più accolto con la genuflessione, ma da tutti con l'inchino. Allo stesso modo i ministri davanti a lui stanno in piedi nel prestare il loro ufficio, se non si oppone una ragione di utilità.

  26.
  Per il lavaggio delle mani del vescovo nelle azioni liturgiche non se ne occupino più i suoi familiari, ma gli accoliti o i chierici.

  27.
  Siano abolite tutte quelle cose che nel Cerimoniale dei vescovi sono prescritte o sui circoli da fare davanti al vescovo, o su certe parti da recitare a due a due.

  28.
  Allo stesso modo sia considerata abolita la pregustazione del pane, del vino e dell'acqua, che era prescritta nel Cerimoniale dei vescovi.

  29.
  Se il vescovo presiede un'Ora canonica prima della Messa, omette le preci di preparazione alla Messa, che nel Cerimoniale dei vescovi era prescritte durante la salmodia.

  30.
  Nella Messa, che il vescovo presiede senza celebrarla, non il vescovo, ma il celebrante benedice l'acqua da infondere nel calice all'offertorio.

  31.
  È lecito al vescovo non usare la mitria e il pastorale, quando incede da un luogo a un altro luogo, se si interpone uno spazio esiguo.

  32.
  Il vescovo non usi la mitria, se non l'abbia già, quando lava le mani e quando riceve l'incensazione.

  e) Sulla benedizione episcopale
  33. È abolita la benedizione dopo l'omelia, di cui nel Cerimoniale dei vescovi.

  34.
  Quando il vescovo, a norma del diritto, imparte la benedizione papale, questa benedizione, con le sue formule, sostituisce la consueta benedizione al termine della Messa.

  35.
  All'arcivescovo, quando benedice, non sia portata la croce.

  36.
  Il vescovo riceva il pastorale prima che inizi la formula di benedizione, né essa stessa sia interrotta, e pertanto sarà omesso nel caso di elevazione ed estensione delle mani come stabilito dal Ritus servandus, n. 87. L'arcivescovo oltre a ciò riceva la mitria prima della stessa benedizione.

  37.
  Data la benedizione, il vescovo andandosene rende omaggio all'altare con mitria e pastorale; depone il pallio, se goda di questo diritto, non all'altare, ma in sacrestia.

  V. SUI PRELATI NON INSIGNITI DELLA DIGNITÀ EPISCOPALE, SUGLI ALTRI CHIERICHI E SULLE ALTRE AZIONI LITURGICHE


  38. Tutte quelle cose che in questa Istruzione sono dette sulle vesti sacre, le insegne e i riti pontificali da rendere più semplici, e su alcune cose da abolire e da mutare, restituendo cose congrue a cose congrue, valgono anche per i prelati o i chierici non insigniti della dignità episcopale, che godono di alcune insegne pontificali per diritto o per privilegio.
  39. Le abolizioni e le mutazioni sopra stabilite riguardano anche tutte le azioni liturgiche celebrate da altri chierici.

  Il Sommo Pontefice, Paolo PP. VI, il giorno 10 giugno 1968 approvò benignamente e confermò con la Sua autorità questa Istruzione preparata dalla Sacra Congregazione dei Riti e dal Consiglio per l'esecuzione della Costituzione sulla sacra Liturgia e ordinò che divenisse di pubblico diritto, stabilendo unitamente che entrasse in vigore dal giorno 8 del mese di settembre dell'anno 1968, festa della Natività della Beata Maria Vergine.
  Roma, giorno 21 giugno 1968.


  BENNO Card. GUT
  Prefetto della Sacra Congregazione dei Riti e Presidente del «Consilium»


  + Ferdinando Antonelli
  Arcivescovo titolare di Idicra
  Segretario  [1] Cf. Ritus servandus in concelebratione Missae, nn. 18 et 19.

  [2] Cf. Ritus servandus in celebratione Missae (1965), n. 44.
  Ultima modifica di Gerensis; 12-01-2016 alle 22:11 Motivo: Grazie a Caietanus per la traduzione.

 7. #7
  Cardinale Bellarmino
  visitatore
  Segreteria di Stato
  ELENCO DEI PRIVILEGI E FACOLTA' IN MATERIA LITURGICA E CANONICA DEI CARDINALI DI S.R.E.
  18 marzo 1999


  Communicationes 31, 1999, pp. 11-13

  1. Il Cardinali di S.R.C. godono della facoltà di concedere, nel luogo dove celebrano o assistono alla sacra liturgia, indulgenza parziale che può essere lucrata nelle singole occasioni da tutti i presenti, anche dai fedeli che si trovano fuori della propria diocesi, in conformità alle norme stabilite nel Codice (Cann. 992-997) e nella Costituzione Apostolica Indulgentiarum doctrina. AAS 59, 1967, 5-24; cfr. anche Enchiridion Indulgentiarum, AAS 60, 1968, 412-416.

  2. § 1. I Cardinali di S.R.C. e i loro familiari godono del privilegio di lucrare nella cappella domestica le indulgenze per cui sia prescritta la visita di qualche tempio della città o luogo dove dimora il Cardinale con i suoi familiari, osservate le altre condizioni stabilite per lucrare indulgenze, secondo la Costituzione Apostolica Indulgentiarum doctrina (cfr. ibid.).
  § 2. Si chiamano «familiari» dei Cardinali coloro i quali, chierici, religiosi o laici, siano permanentemente dedicati al suo servizio.

  3. § 1. Godono del diritto di costituire per sé una cappella privata, in conformità col can. 1227. La cappella privata del Cardinale rimane in tutto esente dalla giurisdizione dell’Ordinario del luogo.
  § 2. Godono anche del privilegio di riservare la Santissima Eucaristia in detta cappella, fermo restando quanto stabilito dal can. 934.

  4. Fermo restando quanto prescritto nel can. 357 § 2, per quanto riguarda la materia liturgica, i Cardinali di S.R.C., per sé e per i loro familiari, nel luogo dove si trovano o dove abitano in modo stabile, godono di tutte le facoltà del Vescovo diocesano nella sua diocesi, osservando inoltre, per quanto riguarda la celebrazione dei sacramenti del battesimo e della
  confermazione, tutto quanto è stabilito a norma del diritto riguardo alla debita preparazione e alla iscrizione nel registro. Tuttavia, perché possano assistere validamente alla celebrazione di matrimoni, è necessario che siano delegati dall’Ordinario del luogo o dal parroco.

  5. Tutti i Cardinali di S.R.C. anche se non abbiano ricevuto l’ordine episcopale, godono della facoltà, durante le azioni liturgiche che presiedono o alle quali partecipano in modo solenne, di benedire il popolo more Episcoporum in qualunque luogo, così come della facoltà di usare la mitra e il bacolo pastorale. Godono anche della facoltà di portare la croce pettorale, anche sulla mozzetta, osservando tuttavia le norme del Cerimoniale dei Vescovi (Caeremoniale Episcoporum, editio typica, Romae 1984), fermo restando inoltre quanto prescritto nell’art. 6.

  6. Il Cardinale di S.R.C. che celebra in modo solenne fuori della chiesa del suo titolo avverta il Vescovo del luogo, a meno che non si tratti della chiesa cattedrale, nel cui caso richiede il suo permesso.

  7. I Cardinali di S.R.C. godono della facoltà, consultato il vescovo del luogo, di dedicare e benedire le chiese, e inoltre gli altari ed altri simili suppellettili sacre, osservando sempre le norme stabilite nel Codice e nelle rubriche liturgiche. È facoltà dei Cardinali di S.R.C. celebrare la benedizione degli abbati e delle abbattesse, conformemente al Cerimoniale dei Vescovi (cfr. Ibid).

  8. Tutti i Cardinali di S.R.C., anche se non hanno l'ordine episcopale, hanno ovunque il diritto, senza escludere le chiese e gli oratori degli istituti religiosi e società di vita apostolica di diritto pontificio, di predicare la parola di Dio, a meno che il Vescovo del luogo lo vieti espressamente in casi particolari (can. 763).

  9. I Cardinali di S.R.C. che sono ornati del carattere episcopale godono della facoltà di conferire, in azioni liturgiche secondo i riti prescritti, gli ordini sacri del diaconato e del presbiterato in tutte le chiese ed oratori, ricevute le lettere dimissorie dell’Ordinario proprio dei candidati e col consenso dell’Ordinario del luogo. Tutti i Cardinali di S.R.C. possono conferire anche altri ministeri, osservano le stesse condizioni.

  10. Oltre alla facoltà di ascoltare confessioni ovunque, di cui al can. 967 § 1, i Cardinali di S.R.C. godono della facoltà ordinaria, che tuttavia non possono delegare ad altri, di assolvere dovunque nel foro interno sacramentale qualunque penitente dalle censure latae sententiae di scomunica o interdetto non dichiarate, anche di quelle riservate alla Sede Apostolica, senza far ricorso all’Ordinario proprio del fedele, non tuttavia dalle censure di cui ai cann. 1382, 1388.

  11. Tutti i Cardinali di S.R.C. godono del privilegio di eleggere per sé e per i loro familiari un confessore il quale ottiene dallo stesso diritto, a meno che gli sia stata concessa la potestà in altro modo, la facoltà soltanto per loro di ascoltare le confessioni e di assolvere da tutte le censure, anche quelle riservate alla Sede Apostolica, ad eccezione di quelle dichiarate, ma soltanto nel foro interno sacramentale.

  12. I Cardinali di S.R.C. possono concedere che, davanti a loro, anche nei giorni liturgici più solenni, non tuttavia nel Triduo Pasquale, sia celebrato il sacrificio eucaristico, fermo quanto prescritto nel can. 932.

  13. I Cardinali di S.R.C. godono della facoltà di celebrare nella propria cappella la Messa in Cena Domini, il giovedì della Settimana Santa.

  Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, per rescritto del 18 marzo 1999 si è degnato concedere i predetti privilegi e facoltà ai Cardinali di S.R.C., approvò il presente elenco in forma specifica e ordinò la sua pubblicazione.

  Dal Vaticano, il 18 marzo 1999
  + ANGELO Card. SODANO
  Segretario di Stato

  FONTE
  Ultima modifica di Gerensis; 19-10-2015 alle 22:16

Permessi di Scrittura

 • Tu non puoi inviare nuove discussioni
 • Tu non puoi inviare risposte
 • Tu non puoi inviare allegati
 • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
 •  
>